Kunaka kwemhunhu

Tombonzwa kutapira kwazo kumbonyatso nanzva upenyu panobudaMore…